Eribo is lid van ...

Eribo is lid van verschillende federaties en overkoepelende bouw organisaties. We gaan even dieper in op deze entiteiten.

6

Eribo is lid van verschillende federaties en overkoepelende bouw organisaties. We gaan even dieper in op deze entiteiten.

Confederatie bouw

De Confederatie Bouw is de werkgeversorganisatie voor de bouwsector en verdedigt de belangen van méér dan 15.000 aannemers actief in bouw, energie en milieu. De activiteiten worden samengevat in 4 pijlers:

Federatie van algemene bouwaannemers (Faba)

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), een Koninklijke vereniging opgericht in 1881, groepeert 17 lokale verenigingen en verenigt ongeveer 5.000 ruwbouw- en algemene bouwaannemers. De FABA is een organisatie binnen de Cluster “Ruwbouw en Algemene Bouwaanneming” van de Confederatie Bouw. Aldus beoogt de FABA alle federaties te kunnen verwelkomen, alsook de beroepsorganisaties en de bedrijven die actief zijn in de ruwbouw, in de afbraak en de ontmanteling, in de sanering en recyclage, in de beton- en funderingstechnieken, in de infrastructuurwerken, in de spoorwegwerken, in de industriële en residentiële bouw; algemene bouwaannemers, onderaannemers, maar eveneens ontwikkelaars-bouwheren en promotors van woningen.

De Cluster “Ruwbouw en Algemene Bouwaanneming – FABA” staat ook in voor het secretariaat van het vrijwillig collectief keurmerk BENOR. De opdracht van de Federatie bestaat erin om het beroep van ruwbouw- en algemene bouwaannemer op alle vlakken en op alle mogelijke manieren te verdedigen en te promoten. Het Bestuurscomité van de FABA is altijd samengesteld uit zes aannemers die tot elk van de drie Gewesten van het land behoren, terwijl de verschillende segmenten van de Cluster automatisch over een zetel binnen de Raad van Bestuur en het Federaal Comité van de FABA beschikken.

Als politiek neutrale organisatie die werkzaam is in heel België heeft de FABA tot doel om enerzijds de ondernemingen op sectoraal of subsectoraal niveau te verenigen en om anderzijds de beroepssolidariteit tussen de leden te onderhouden en te versterken. Bovendien treedt de Federatie voortdurend op om haar beroepen op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak te beschermen en te verdedigen. Vandaar dat de Federatie contacten onderhoudt met de overheden, de vakbonden en de beroepsorganisaties van het bouwbedrijf.

De complexe federale en gewestelijke wetgevingen van ons land maken dat het steeds noodzakelijker wordt om deze contacten te versterken. De FABA streeft onophoudelijk naar een vereenvoudiging van de wettelijke verplichtingen voor zijn leden.

De medewerkers van de FABA zijn actief in een hele reeks raden en commissies waarbinnen ze, vaak als mandatarissen, de belangen van de sector verdedigen. De FABA is aldus aanwezig in het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124). In deze hoedanigheid speelt de Federatie een belangrijke rol in de tweejaarlijkse onderhandelingen met betrekking tot het sluiten van de CAO’s. De specialisten van de FABA staan de leden bij inzake het dagelijks beheer van hun bedrijf, onder meer aan de hand van adviezen die zij verstrekken met betrekking tot economische, sociale, juridische, fiscale, technische of het milieu aanbelangende vragen

BIV

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een controleorgaan, een publiekrechtelijke beroepscorporatie opgericht in 1993. Een publiekrechtelijke beroepscorporatie is een onafhankelijke en autonome instelling met een representatief karakter: de leden van de verschillende organen worden verkozen onder en door de vastgoedmakelaars zelf. De overheid controleert het Instituut via een regeringscommissaris. Deze oprichting van het Beroepsinstituut diende tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Sindsdien kan enkel wie over een BIV-erkenning beschikt, zichzelf vastgoedmakelaar noemen en mag “de handelingen stellen” die bij wet voorbehouden zijn aan de vastgoedmakelaar. Want het beroep van vastgoedmakelaar is sinds het KB van 6 september 1993 beschermd, net zoals dat van de boekhouder, de advocaat, de architect en de arts.

CIB

CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Deze beroepsorganisatie telt ruim 2.400 leden en vertegenwoordigt meer dan 50 % van de vastgoedkantoren in Vlaanderen of 75 % van de omzet van de sector. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij onze organisatie. Net zoals iedereen die actief is in bedrijfs- en toeristisch vastgoed. Onze leden kunnen rekenen op een ruime dienstverlening, een groot netwerk en belangenbehartiging op alle niveaus.

In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot de meest complete dienstenorganisatie die een houvast biedt aan iedereen die professioneel actief is binnen de immobiliënsector. Bovendien heeft deze organisatie een rol als bruggenbouwer binnen de sector en lopen er o.m. samenwerkingsprojecten met de Vlaamse notarissen (Nederlandstalige Raad KFBN), de architecten (NAV) en de promotoren (BVS). CIB Vlaanderen richt zich ook tot de overheid en de vastgoedconsument

CIB Vlaanderen maakt deel uit van de Federatie van Immobiliënberoepen van België (FIB).