Ons kantoor is gesloten van vrijdagmiddag 19 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus. We wensen iedereen een fijne vakantie! Team Eribo

De website (www.eribo.be) (hierna “de Website”) is eigendom van Eribo NV en Eribo-Vastgoed BVBA (hierna “Eribo”)

Contactgegevens

Naam: Eribo NV - Eribo Vastgoed BVBA
Adres: Vredestraat 45 – 8790 Waregem (België)
Telefoonnummer: 056 62 10 80
Faxnummer: 056 61 51 52
E-mailadres: info@eribo.be
Ondernemingsnummer Eribo NV: BE 0441 621 006
Ondernemingsnummer Eribo-Vastgoed BVBA: BE 0478 514 856
Rechtspersonenregister: RPR Kortrijk 0441.621.006
BA en borgstelling: NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV vastgoedmakelaar-bemiddelaar: Ilse Vandewiele BIV 501.020

1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?


Iedere persoon (hierna de “Gebruiker” en “U”) die de Website gebruikt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die Eribo toestaat de Gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De Gebruiker is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Gebruiker als natuurlijke persoon.


We gebruiken en verwerken enkel uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vriu verkeer van die gegevens (GDPR).


Door gebruik te maken van onze Website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. Eribo behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.


2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Eribo is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.


2.2. VERWERKER(S)

Eribo is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor volgende doeleinden: (bijv. hosting, marketing, etc.). Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.


3 OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?


In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
• Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op uw aanvraag;
• Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
• Op basis van uw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).


4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?


Eribo verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan u hier terugvinden:


• Voor -en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Locatiegegevens
• Beroep
• Bankrekeningnummer
• …

5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?


Eribo verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:


- De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
- Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
- Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
- Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
- De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
- Marketing doeleinden
- …


Bij een bezoek aan de Website van Eribo worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website van Eribo bezoekt verklaart u akkoord te gaan met deze gegevensinzameling, bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.


De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Eribo en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Eribo zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Eribo.


We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. Eribo heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


6 WIE ONTVANGT UW PERSOONLIJKE DATA?


Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Eribo. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf.
Eribo heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.


7 HOELANG BEWAREN WE UW DATA?


Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.


8 WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS


Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.


8.2 RECHT OP INZAGE


Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijg u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van u gegevens. Aldus hebt u het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking uw gegevens in te zien.


8.3 RECHT RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS


Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.


8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN U PERSOONSGEGEVENS


U hebt tevens het recht om de verwijdering van u persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
- Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
- U herroept u toestemming tot verwerken van u gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van u gegevens;
- U hebt rechtmatig u oppositierecht uitgeoefend;
- Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- Uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.


8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN U PERSOONSGEGEVENS


In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Eribo om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.


8.6 BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN U PERSOONSGEGEVENS


U hebt het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Eribo zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die uw recht om zich te verzetten overheersen.


8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID


U hebt het recht om de aan Eribo verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.


8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING


U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.


9 HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?


Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief te versturen naar Eribo, Vredestraat 45 in 8790 Waregem of via e-mail aan info@eribo.be. Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.


10 MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT


Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Eribo, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).